Disclaimer

De persoonsgegevens die de gebruiker verstrekt, worden om communicatiedoeleinden, bewaring, uitwisseling en beschrijving van audio, video en grafisch beeldmateriaal opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de Stad Gent houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker heeft het recht op toegang tot en kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. Tevens kan het Openbaar Register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geraadpleegd worden.

Het is de gebruiker niet toegestaan het beeldmateriaal te gebruiken op een wijze die de Stad Gent schade zou kunnen berokkenen.

De gebruiker verkrijgt bij hergebruik van het beeldmateriaal een vrij en kosteloos gebruiksrecht, mits bronvermelding.

Hergebruik is slechts toegestaan voor niet-commercieel gebruik.

De Stad Gent is geenszins aansprakelijk voor het gebruik van het beeldmateriaal door de gebruiker. De gebruiker vrijwaart de Stad Gent voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van het beeldmateriaal door de gebruiker.

Iedereen die gebruik maakt van de Beeldbank verklaart zich akkoord met bovenstaande gebruiksrechtenverklaring.